Diarienr: 2021/894 / Beslutsdatum: 4 feb 2021

Anmälan mot två advokater angående ifrågasatt brott mot tystnadsplikt

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern inleder inte förundersökning.

Ärendet

Åklagarmyndigheten har till Justitiekanslern överlämnat handlingar angående ifrågasatt brott mot tystnadsplikt av två advokater.

Justitiekanslerns bedömning

Enligt 8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken är en advokat skyldig att förtiga vad han får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta. En överträdelse av denna tystnadsplikt kan beivras enligt vad som föreskrivs i 20 kap. 3 § brottsbalken om brott mot tystnadsplikt. 

Brott mot tystnadsplikt av en advokat får enligt 8 kap. 7 § sista stycket rättegångsbalken inte åtalas av någon annan än Justitiekanslern. Åtal får väckas endast om det är påkallat från allmän synpunkt.  

Enligt vad som uttalas i förarbetena till 8 kap. 4 och 7 §§ rättegångsbalken bör ingripan­den i disciplinär ordning vara det normala sättet att beivra en advokats brott mot tystnadsplikt. Möjligheten att väcka åtal för en sådan gärning bör, anförs det, i regel utnyttjas bara i de fall där en advokat har brutit mot sin tystnadsplikt genom att meddela uppgifter för publicering eller genom att offentliggöra uppgifter i massmedia. För att betona det straffrättsliga förfarandets undantagskaraktär har Justitiekanslern getts en exklusiv kompetens att besluta om åtal i mål av här avsett slag (jfr prop. 1979/80:2 del A s. 396). 

I det nu aktuella ärendet rör det sig inte om att advokaterna skulle ha brutit mot tystnadsplikt genom att meddela uppgifter för publicering eller genom att offentliggöra uppgifter i massmedia. Med hänsyn till den restriktivitet som lagstiftaren förutsatt ska iakttas i fråga om åtal mot en advokat för brott mot tystnadsplikt i andra fall ska någon förunder­sökning inte inledas.

Av anmälan framgår att handlingarna även har överlämnats till Sveriges Advokatsamfund för de åtgärder som kan vara aktuella där. Justitiekanslern vidtar därför inte någon ytterligare åtgärd i ärendet. En kopia av detta beslut ska dock tillställas samfundet för kännedom.