Diarienr: 2021/5822 / Beslutsdatum: 21 okt 2021

Allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Stockholm med anledning av långsam handläggning av ett stort antal ärenden om strandskyddsdispens

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Stockholms län för långsam handläggning av ärenden om strandskyddsdispens. 

Ärendet

Bakgrund

Justitiekanslern har tagit emot 62 ärenden med skadeståndsanspråk som grundar sig på påståenden om långsam handläggning hos Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen). Justitiekanslern har prövat dessa ärenden inom ramen för statens frivilliga skadereglering.

Utredningen

Justitiekanslern har inhämtat ett yttrande från länsstyrelsen. I yttrandet har sammanfattningsvis följande anförts.  

Länsstyrelsen har under åren konstaterat att ärendebalanserna för överprövning av strandskyddsdispenser har ökat men även att handläggningstiden blivit längre innan ärendena slutligt har avgjorts.

I syfte att effektivisera och minska handläggningstiderna genomförde länsstyrelsen en omorganisation under år 2016. Överprövning av strand­skydds­dispenser hanterades fram till september 2016 av handläggare som även hade andra arbetsuppgifter. Genom omorganisationen bildades en arbetsgrupp för att på så sätt skapa en tydlig prioritering av ärende­gruppen. Vidare genomfördes en översyn av arbetsgången för att effektivisera utredningsarbetet i ärendets granskningsskede och en stöd- och avstäm­ningsgrupp tillsattes.

Genomförd omorganisation och vidtagna effektiviseringar visade sig dock inte vara tillräckliga åtgärder för att få ner balanserna och på så sätt förkorta handläggningstiderna. Länsstyrelsen har därför genomfört ytterligare förändringar genom att de handläggare som ingår i arbetsgruppen enbart hanterar dessa ärenden. Därutöver har länsstyrelsen under de senaste åren dels förstärkt arbetsgruppen med fler handläggare dels arbetat med övertidslösningar.

Vid omorganisationen förelåg alltså en ärendebalans som följde med till arbetsgruppen, dvs. vid uppstarten av arbetsgruppen fanns en omfattande ärendebalans att omhänderta. Vidare har det under en tid varit stor omsättning på de handläggare som arbetar med överprövning vilket har påverkat effektiviteten. Detta har medfört att handläggningen under långa perioder avstannat och inneburit att inga handläggningsåtgärder vidtagits i redan överprövade ärenden. Denna inaktivitet som således har förekommit i handläggningen under de aktuella åren har berott på att ärendena helt enkelt avvaktat turordning, dvs. att ett flertal ärenden varit före i den omfattande balans av ärenden som avvaktat slutligt beslut.

Länsstyrelsen kan dock konstatera att balanserna och handläggningstiderna nu, efter att en förstärkning på handläggarsidan har kunnat realiseras, har gått ner från 294 pågående ärenden i november 2019 till 121 pågående ärenden i april 2021, detta trots att man har behövt ta in ett fortsatt stort antal ärenden för överprövning under samma period. Som en jämförelse granskade länsstyrelsen 939 kommunala beslut under 2020 varav 127 togs in för överprövning och 216 ärenden kunde avslutas genom slutbeslut. I nuläget handläggs och avslutas ärenden som togs in under våren och sommaren 2020, dvs. handläggningstiderna ligger snart under ett år. Målsättningen är att innan årsskiftet ha en genomsnittlig handläggningstid på tre till sex månader.

Justitiekanslerns bedömning

Rättsliga utgångspunkter 

En myndighet har en skyldighet att handlägga ärenden så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (9 § första stycket förvaltningslagen).

Långsam handläggning kan i vissa fall utgöra skadeståndsgrundande fel och försummelse enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen.

Var och en har vid prövningen av hans eller hennes civila rättigheter och skyldigheter rätt till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.

Tidigare tillsynsärenden avseende länsstyrelsens handläggning av ärenden om strandskyddsdispens

Länsstyrelsen har tidigare fått kritik från Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern för långsam handläggning av ärenden om strandskyddsdispenser.

I ett beslut i januari 2018 kritiserade JO länsstyrelsen för långsam handläggning men noterade att länsstyrelsen hade vidtagit åtgärder för att minska handläggningstiden (dnr 4179-2017).

I mars samma år kritiserade Justitiekanslern länsstyrelsen, som i ärendet hade anfört att myndigheten hade genomfört en omorganisation i slutet av år 2016 som medförde att motsvarande långa handläggningstider sannolikt inte skulle komma att uppstå i framtiden (dnr 8671-17-4.3).

I februari 2019 gav JO länsstyrelsen allvarlig kritik för långsam handläggning och uttalade att det framstod som att handlägg­nings­tiderna för ärende­typen hade blivit längre sedan det tidigare kritik­beslutet (dnr 1376-2018).

Justitie­kanslern uttalade på nytt kritik mot länsstyrelsen i juni 2019 (dnr 6437-18-4.3). I ärendet angav länsstyrelsen att förändringar genomförts sedan sommaren 2017 och att resurs- och kompetensförstärk­ning skett. Justitie­kanslerns uttalade i beslutet att de åtgärder som läns­styrel­sen genom­fört föreföll vara delvis samma åtgärder som, enligt vad länsstyrelsen hade redogjort för i Justitie­kans­lerns tidigare ärende, skulle ha genomförts redan år 2016.

Sedan JO hade utfört en inspektion av länsstyrelsen i maj 2019 beslutade JO att utreda länsstyrelsen prioritering av ärende­hand­läggningen i ett särskilt ärende. Ärendet avslutades med att JO i augusti samma år utdelade kritik mot länsstyrelsen för att handlägg­nings­tiderna för ärende­slaget fortfarande generellt var långa (dnr 3675-2019).

Nu aktuell situation

Av de ärenden som Justitiekanslern nu har tagit emot har 32 ärenden avslutats efter att JO i augusti 2019 på nytt utdelat kritik mot länsstyrelsens långsamma handläggning av denna typ av ärenden.

I det äldsta av de ärenden som avslutades efter augusti 2019 inleddes överprövningen den 13 juli 2016 och avslutades den 11 december 2019, efter en total handläggningstid om närmare tre år och fem månader, med en inaktiv period om 41 månader. I det yngsta av dessa ärenden inleddes över­prövningen den 26 mars 2020 och avslutades den 19 mars 2021, efter en total handläggningstid om närmare ett år, med en inaktiv period om elva månader.

I de övriga 30 ärenden som har avslutats efter det senaste tillsynsbeslutet har handläggningstiden varit, som kortast, ett år och tio månader och som längst två år och nio månader. Inaktivitetsperioderna har i ett fall understigit 19 månader, men har i övriga fall varit närmare två år. I åtta fall har inaktivitets­perioderna varat mer än två och ett halvt år. 

Det är inte acceptabelt att en myndighet, trots upprepade kritikbeslut från JO och Justitiekanslern under flera års tid, inte vidtar tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med problemen. Länsstyrelsens handläggning har i 21 av det totala antalet skadeståndsärenden som Justitiekanslern har bedömt varit sådan att den medfört att staten har gjort sig skyldig till en överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen och sökandena har tillerkänts skadestånd. Av de 32 ärenden som avser länsstyrelsens handläggning efter det senaste kritikbeslutet från JO har det varit fråga om skadeståndsgrundande långsam handläggning i 15 ärenden. Även om skadestånd inte utgått till följd av handläggningstiden för resterande av de 32 ärendena har handläggningstiden i nästan samtliga fall varit oacceptabelt lång.

Länsstyrelsen förtjänar allvarlig kritik för att myndigheten under så lång tid har haft ett stort antal ärenden som handlagts iögonfallande långsamt, detta trots att tillsynsmyndigheterna har utdelat återkommande kritik under flera år.

Det tycks som att länsstyrelsen på nytt har vidtagit organisatoriska åtgärder för att få bukt med handläggningstiden och att ärendebalanserna faktiskt har sjunkit, vilket naturligtvis är positivt. Justitiekanslern har för avsikt att följa upp länsstyrelsens hantering av ärenden om strandskyddsdispens.