Diarienr: 2022/4923 / Beslutsdatum: 18 okt 2022

Staten avböjer att reglera ett skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till begränsningar i möjligheten att hålla gudstjänst under covid-19-pandemin.

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern avböjer att reglera sökandens skadeståndsanspråk.

Ärendet

Sökanden, som är företrädare för en församling inom ett religiöst samfund, har begärt skadestånd bl.a. på den grunden att staten i strid med religionsfriheten, yttrandefriheten och mötesfriheten enligt Europakonventionen har infört och mot församlingen tillämpat den numera upphävda förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (i dess lydelse den 24 november 2020). Införandet och tillämpningen av förordningen medförde att församlingen inte fick tillstånd att hålla gudstjänst vid tre tillfällen under jul- och nyårshelgerna 2020/2021.

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslern har till uppgift att bevaka statens rätt när skadestånds­an­språk riktas mot staten. Uppgiften fullgörs bl.a. genom att Justitiekanslern vid s.k. frivillig skadereglering i det enskilda fallet tar ställning till en begäran om ersättning.

För att kunna besluta i det aktuella ärendet krävs ställningstaganden till rättsfrågor som är svårbedömda. Frågorna är dessutom av principiell karaktär och av stor betydelse. Det framstår mot denna bakgrund som mest lämpligt att frågorna avgörs genom domstolsprövning. Justitiekanslern avböjer därför att reglera sökandens skadeståndsanspråk.