Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar.

Tillsynsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.
Senaste beslut & yttranden


Diarienr: 2020/6592 / Beslutsdatum: 18 jan 2021

Särskild granskning av den statliga kontrollen av ersättningar till rättsliga biträden


Diarienr: 6098-19-4.4 / Beslutsdatum: 29 dec 2020

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för en personuppgiftsbehandling inom kriminalunderrättelsetjänst


Diarienr: 2020/6257 / Beslutsdatum: 14 dec 2020

Promemorian Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott (Departementets diarienummer Fi2020/04169)


Diarienr: JK 2020/4299 / Beslutsdatum: 14 dec 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till polis och åklagares agerande under en förundersökning


Diarienr: 5504-20-8.1 / Beslutsdatum: 11 dec 2020

Betänkandet Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44)


Diarienr: 5332-20-8.1 / Beslutsdatum: 2 dec 2020

Betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45)


Diarienr: 2060-19-2.4.1 / Beslutsdatum: 21 okt 2020

Initiativärende med anledning av Transportstyrelsens rutiner beträffande betalningsuppmaningar för skatter och avgifter


Diarienr: 5765-20-7.5 / Beslutsdatum: 29 sep 2020

Justitiekanslern överklagar ett beslut fattat av advokatsamfundets disciplinnämnd till Högsta domstolen


Diarienr: 1979-20-4.3.2 / Beslutsdatum: 8 sep 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot Polismyndigheten för att ett beslut om kroppsvisitation inte dokumenterats.


Diarienr: 4051-20-4.3.2 / Beslutsdatum: 29 jul 2020

Inget skadestånd till bröderna i "Kevinfallet" på grund av preskription