Tillsynsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2000) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser. Här kan du även ta del av Justitiekanslerns publikationer Felaktigt dömda och Rättssäkerheten i brottmål


Diarienr: 2022/4319 / Beslutsdatum: 30 maj 2024

Kritik med anledning av Arbetsmiljöverkets underlåtenhet att besvara frågor från en enskild

Diarienr: 2022/4747 / Beslutsdatum: 5 mar 2024

Kritik mot Migrationsverket för passiv och långsam handläggning

Diarienr: 2022/4319 / Beslutsdatum: 5 mar 2024

Kritik mot Migrationsverket för passiv och långsam handläggning

Diarienr: 2022/1944 / Beslutsdatum: 3 apr 2023

Kritik mot Region Gävleborg med anledning av en chefs agerande i samband med intervjuer

Diarienr: 2021/764 / Beslutsdatum: 1 feb 2023

Kritik med anledning av bristande rutiner för regelbundna ärenderevisioner hos Polismyndigheten

Diarienr: 2022/6276 / Beslutsdatum: 9 dec 2022

Granskning av Skatteverkets handläggning av ärenden som avser obligatorisk omprövning i samband med att beskattningsbeslut har överklagats

Diarienr: 2022/887 / Beslutsdatum: 23 nov 2022

Kritik mot Alingsås tingsrätt för dess riktlinjer för att föras upp på förordnandelistor för offentliga försvarare och andra rättsliga biträden

Diarienr: 2021/3068 / Beslutsdatum: 26 okt 2022

Granskning av hur tre brottsutredande myndigheter fullgör sin skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om beslut som påverkar återkallelser av körkort

Diarienr: 2022/868 / Beslutsdatum: 20 sep 2022

Klagomål mot Arbetsförmedlingen med anledning av ett återförvisat anställningsärende

Diarienr: 2022/2589 / Beslutsdatum: 30 jun 2022

Särskild granskning av tingsrätternas beslut som rör ersättning till distansbiträden