Tryck- och yttrandefrihets��renden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.
Senaste beslut & yttranden


Diarienr: 2021-3594 / Beslutsdatum: 20 sep 2021

Betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35)


Diarienr: 2021/4158 / Beslutsdatum: 13 sep 2021

Betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)


Diarienr: 2021/958 / Beslutsdatum: 11 aug 2021

Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder


Diarienr: 2020/5229 / Beslutsdatum: 26 jul 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av två ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd


Diarienr: 2019/2192 / Beslutsdatum: 23 jun 2021

Justitiekanslern gör vissa uttalanden om vad en myndighet som tar emot ett skadeståndsanspråk mot staten bör iaktta


Diarienr: 2021/2331 / Beslutsdatum: 23 jun 2021

Promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal inte har väckts


Diarienr: 2019/7300 / Beslutsdatum: 22 jun 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till underlåtenhet att gallra i misstankeregistret m.m.


Diarienr: 2020/5717 / Beslutsdatum: 10 maj 2021

Inget skadestånd men däremot ett erkännande av att polisen överträtt Europakonventionen genom beslut om s.k. registertopsning


Diarienr: 2020/5133 / Beslutsdatum: 04 maj 2021

Inget skadestånd med anledning av polisens kroppsvisitation och husrannsakan, men däremot vissa uttalanden kring polisens agerande


Diarienr: 2020/5305 / Beslutsdatum: 03 maj 2021

Inget skadestånd, men däremot ett erkännande av att polisen överträtt Europakonventionen genom beslut om kroppsvisitation och husrannsakan