Trettio äggproducenter ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 1548-17-4.5 m.fl.) – skadeståndsskyldighet på grund av regeringens och Jordbruksverkets ageranden vid utfärdande av bestämmelser och i ärenden rörande hönshållning i burar

Tjugosex äggproducenter för talan mot staten i domstol (tidigare trettio, men fyra mål har förlikts genom att äggproducenterna betalat viss ersättning för rättegångskostnad till staten). Äggproducenterna har begärt skadestånd av staten och sammanfattningsvis anfört att regeringen 1996–1997 agerat felaktigt eller försumligt vid utfärdandet av 9 § i dåvarande djurskyddsförordningen samt att Jordbruksverket under åren 1997–2003 vid utfärdande av föreskrifter och vid tillämpning i ärenden rörande tillstånd för hönshållning i burar agerat felaktigt eller försumligt vid myndighetsutövning, vilket ger äggproducenterna rätt till skadestånd. Det aktuella agerandet har enligt äggproducenternas talan bestått i att regeringen utfärdat den aktuella bestämmelsen utan att den hade anmälts till Europeiska kommissionen enligt det s.k. anmälningsdirektivet samt att Jordbruksverket utfärdat tekniska föreskrifter och i enskilda beslut tillämpat dessa utan att de hade anmälts till Europeiska kommissionen. Eftersom föreskrifterna inte hade anmälts fick de enligt talan inte tillämpas mot enskilda. Staten har motsatt sig att betala skadestånd. Tjugofem mål pågår vid Jönköpings tingsrätt och är vilandeförklarade där i väntan på att ett pilotmål avgörs slutligt (mål nr T 719-17 m.fl.). I pilotmålet har talan ogillats i tingsrätt och hovrätt (tingsrättens dom den 20 januari 2021, hovrättens dom den 8 juni 2022). Efter att den aktuella äggproducenten i pilotmålet överklagat ligger målet nu i Högsta domstolen för prövning av frågan om prövningstillstånd (mål nr T 4603-22).