Fortum Sweden AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 425-19-4.5.1) – fråga om nekat ränteavdrag strider mot unionsrätten

Fortum Sweden AB (Fortum Sweden) ansökte i slutet av 2018 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 17795-18). I målet begär Fortum Sweden skadestånd av staten med drygt en miljard kronor med stöd av unionsrätten och skadeståndslagen. Kravet avser de avdrag för ränteutgifter som Fortum Sweden nekades vid bolagets inkomsttaxering under taxeringsåren 2010–2013. Fortum Sweden har till stöd för sin talan i huvudsak anfört att den svenska lagstiftningen från 2009 om begränsningar av ränteavdrag (SFS 2008:1343) eller Skatteverkets och förvaltningsdomstolarnas tillämpning av dessa regler vid Fortum Swedens inkomsttaxering står i strid med den unionsrättsliga etableringsfriheten.

Staten har motsatt sig Fortum Swedens krav och anfört att varken 2009 års lagstiftning eller dess tillämpning i Fortum Swedens fall strider mot unionsrätten. Staten har också invänt att de allmänna förutsättningarna för att få skadestånd inte är uppfyllda. Bland annat anser staten att det inte föreligger någon sådan klar överträdelse som kan medföra skadeståndsansvar för staten på unionsrättslig grund och att det inte heller är fråga om något sådant fel eller försummelse som kan grunda ansvar för staten enligt skadeståndslagen. Staten har även, såvitt gäller frågan om skadestånd på unionsrättslig grund, invänt att det inte föreligger något direkt orsakssamband mellan det agerande som läggs staten till last och Fortum Swedens angivna skada.

Tingsrätten beslutade i slutet av januari 2020 att inte inhämta något förhandsavgörande från EU-domstolen, vilket Fortum Sweden hade begärt.

Tingsrätten inledde den 18 maj 2021 huvudförhandlingen i målet. Huvudförhandlingen pågick under sju dagar och avslutades den 3 juni 2021. Under huvudförhandlingen framställde Fortum Sweden ett nytt yrkande motsvarande den beskattning som bolaget menade kunde komma att påföras det tidigare framställda kapitalbeloppet om käromålet bifölls. Staten yrkade vid huvudförhandlingen att det justerade yrkandet skulle avvisas, vilket tingsrätten också gjorde på huvudförhandlingens sista dag.

Den 16 juli 2021 meddelade tingsrätten dom i målet. Tingsrätten ogillade Fortum Swedens talan och tillerkände staten full ersättning för dess rättegångskostnader.

Domen hittar du här: Stockholms tingsrätts dom den 16 juli 2021 i mål nr T 17795-18

Sedan Fortum Sweden överklagat tingsrättens dom har hovrätten den 15 september 2021 meddelat prövningstillstånd i målet (hovrättens mål nr T 9992-21). Staten har motsatt sig ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten beslutade i maj 2022 att avslå Fortum Swedens begäran om att hovrätten skulle inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. I december 2022 beslutade även hovrätten att inte tillåta att Fortum Sweden åberopade en ny skadeståndsgrundande omständighet till stöd för sin talan, vilket bolaget hade begärt.

Hovrätten inledde den 19 april 2023 huvudförhandling i målet. Huvudförhandlingen pågick under fem dagar och avslutades den 27 april 2023.

Den 15 juni 2023 meddelade hovrätten dom i målet. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut och tillerkände staten full ersättning för dess rättegångskostnader.

Domen hittar du här: Svea hovrätts dom den 15 juni 2023 i mål nr T 9992-21