Högsta domstolen har bifallit Justitiekanslerns överklagande i ett mål om ersättning till offentlig försvarare

En advokat med verksamhet i Stockholm förordnades av Göteborgs tingsrätt till offentlig försvarare för en person som åtalades för försök till mord. Något förhandsbesked om att mer­kostnader som uppstod på grund av avståndet skulle ersättas av staten begärdes inte av advokaten.

Huvudförhandlingen hölls i Göteborgs tingsrätt. Tingsrätten gav advokaten ersättning för vissa utlägg och tidsspillan som uppstått i samband med resor mellan Stockholm och Göteborg i enlighet med vad advokaten begärt. Justitiekanslern överklagade beslutet och gjorde gällande att det inte fanns särskilda skäl för de merkostnader som uppstått på grund av avståndet mellan Stockholm och Göteborg. Justitiekanslern yrkade därför att ersättningen skulle sättas ned enligt den schablon som är tillämplig, dvs. att distansförsvararen endast hade rätt till ersättning för faktiskt tidsspillan och faktiska utlägg upp till ett belopp motsvarande vad en lokal försvarare med verksamhet tio mil från tingsrätten skulle ha tillerkänts. Hovrätten avslog överklagandet.

Högsta domstolen har nu bifallit Justitie­kanslerns överklagande och tydliggör i beslutet hur schablonen ska tillämpas. Enligt Högsta domstolen ska således jämförelsen mellan en distansförsvarares och en lokal försvarares ersättning avse tidsspillan och utlägg för varje arbetsuppgift som distansförsvararen har utfört, exempelvis besök i häktet eller deltagande i en förhandling; det är inte fråga om att göra en samlad jämförelse för uppdraget sett som en helhet.

Beslutet finns att läsa på Högsta domstolens hemsida:

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2022/o-7254-21.pdf/