Dom från Svea hovrätt i mål mot Fortum Sweden

Fortum Sweden AB (Fortum Sweden) ansökte i slutet av 2018 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 17795-18). I målet begär Fortum Sweden skadestånd av staten med drygt en miljard kronor med stöd av unionsrätten och skadeståndslagen. Den 16 juli 2021 ogillade tingsrätten bolagets talan.

I augusti 2021 överklagade Fortum Sweden tingsrättens dom till Svea hovrätt, som meddelade prövningstillstånd i målet. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens domslut och tillerkänt staten full ersättning för dess rättegångskostnader.

Domen hittar du här: Svea hovrätts dom den 15 juni 2023 i mål nr T 9992-21