Dom i mål om överträdelse av artikel 6 EKMR på grund av att en anmälan om rättelseföreläggande har lämnats utan åtgärd till följd av preskription

Käranden ansökte under våren 2022 om stämning mot staten och begärde 20 000 kr i ideellt skadestånd på grund av att hennes rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen hade överträtts genom länsstyrelsens och mark- och miljödomstolarnas tillämpning av en preskriptionsbestämmelse i äldre plan- och bygglagen. Staten bestred käromålet och gjorde gällande att kärandens rätt till domstolsprövning inte hade överträtts.

Stockholms tingsrätt har nu bifallit käromålet. Tingsrätten har kommit fram till att domstolarna inte har handlagt ärendet med den skyndsamhet som varit påkallad på grund preskriptionstiden. Dessa brister i handläggningen utgör, enligt tingsrätten, att kärandens rätt till domstolsprövning har överträtts samt att det är nödvändigt med skadestånd för att gottgöra överträdelsen.

Domen hittar du här: Dom i mål FT 3388-22