Justitiekanslern överklagar tingsrättens dom i mål om påståenden om överträdelser av Europakonventionen i samband med dokumentären ”Dokument inifrån: Vaccinkrigarna”

Stockholms tingsrätt ansåg att det skett ingrepp i kärandens privatliv i samband med inspelningen och publiceringen av den aktuella dokumentären samt att staten inte tillhandahåller ett tillräckligt adekvat och effektivt skydd för kärandens privatliv avseende dessa ingrepp. Tingsrätten förpliktade därför staten att betala 100 000 kr i skadestånd till käranden. Staten genom Justitiekanslern överklagar nu domen till hovrätten och begär anstånd med att ange bland annat grunderna för överklagandet till den 10 maj 2023. Staten avser alltså att först i ett senare skede återkomma med utvecklade skäl för överklagandet.

 

Läs överklagandet här