Justitiekanslern yrkar att Auroramålet ska avvisas

Justitiekanslern har idag lämnat in sitt svaromål för staten i det så kallade Auroramålet där ett stort antal barn och unga har väckt en grupptalan mot staten. Gruppmedlemmarna anser att den förda klimatpolitiken är otillräcklig på flera sätt och har i första hand yrkat att domstolen ska fastställa att detta innebär en kränkning av deras mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen. I andra hand yrkar gruppmedlemmarna att staten ska förpliktas att vidta åtgärder som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i en omfattning som motsvarar Sveriges rättvisa andel.

Justitiekanslern har invänt att gruppmedlemmarnas talan inte kan prövas i domstol och därför ska avvisas. Som skäl för det har Justitiekanslern bland annat hänvisat till det demokratiska statsskicket som begränsar domstolarnas makt att bestämma över riksdag och regering i enlighet med den maktdelningsprincip som gäller i Sverige. Justitiekanslern har också gjort mer tekniska invändningar rörande yrkandenas utformning. I sak har Justitiekanslern också motsatt sig påståendet att den förda klimatpolitiken utgör en kränkning av gruppmedlemmarnas mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av de avvisningsyrkanden som förts fram har Justitiekanslern valt att avvakta med att utveckla skälen till varför gruppmedlemmarnas rättigheter inte har överträtts.

Eftersom frågan om gruppmedlemmarnas talan ska få föras aktualiserar grundläggande frågeställningar om maktfördelningen mellan domstolar och de folkvalda, och att gruppmedlemmarna anser att de har rätt att föra den här talan mot bakgrund av kraven i Europakonventionen och unionsrätten, har Justitiekanslern förordat att frågor om talan är tillåten ska hänskjutas till Högsta domstolen innan tingsrätten tar ställning i avvisningsfrågan.

Läs svaromålet här