O.M. ./. staten (dnr 10152-14-45) - skadestånd med anledning av Skatteverkets beslut i flera skatteärenden och förvaltningsdomstolars överprövning av Skatteverkets beslut

O.M har ansökt om stämning mot staten i Stockholms tingsrätt och yrkat ersättning med drygt 15 400 000 kr avseende bl.a. skatt och skattetillägg som han hade påförts genom beslut av Skatteverket. Som grund för käromålet har åberopats att Skatteverket och Förvaltningsrätten i Göteborg och Kammarrätten i Göteborg fattade felaktiga beslut i hans beskattningsärenden och att det förekommit en rad brister i handläggningen hos Skatteverket och domstolarna. Skatteverkets beskattningsbeslut fattades bl.a. med tillämpning av s.k. skatterättslig genomsyn. Enligt O.M. hade besluten och handläggningen varit så pass bristfällig att det förekommit överträdelser av artikel 6 och 7 i Europakonventionen samt art.1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.

Staten har motsatt sig käromålet.

Stockholms tingsrätt har i dom den 27 maj 2015 ogillat O.M:s talan.  Tingsrätten anförde i sina domskäl att O.M. inte förmått styrka att Skatteverket och domstolarna, på sådant sätt att statens skadeståndsskyldighet ska utlösas, handlat felaktig och försumligt, kränkt hans rättigheter enligt Europakonventionen, begått grova rättegångsfel och uppenbart oriktigt tillämpat lag och rätt. Han hade därför inte rätt till ersättning av staten.

O.M har överklagat tingsrättens beslut till Svea hovrätt som den 3 september 2015 beslutade att meddela prövningstillstånd (mål nr T 5829-15). I dom den 30 juni 2016 fastställde hovrätten tingsrättens dom.

Hovrättens dom har vunnit laga kraft.