Dolagi Trading AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 10589-14-45) – skadeståndsskyldighet till följd av Jordbruksverkets åtgärder i samband med import av animaliska biprodukter

Dolagi Trading AB (Dolagi) ansökte om stämning mot staten i Stockholms tingsrätt (mål nr T 17032-14) och begärde skadestånd av staten med 1 439 325 EUR och 192 000 SEK med ränta. Dolagi gjorde sammanfattningsvis gällande att Jordbruksverket begått en rad felaktigheter i samband med att bolaget importerade en animalisk biprodukt, som skulle användas som gödningsmedel, från Indien till Sverige. Dolagi gjorde dels gällande att Jordbruksverket i strid med gällande rätt frisläppt produkten efter avslutad gränskontroll, dels spridit felaktig information om produkten, dels beslutat att produkten skulle destrueras utan att lagstöd för beslutet förelegat. Enligt Dolagi stred Jordbruksverkets olika beslut och åtgärder mot såväl tillämplig EU-rättslig reglering som svenska bestämmelser på området. Till följd av detta ansåg Dolagi att staten var skadeståndsskyldig mot bolaget för den skada som drabbat bolaget.

Staten motsatte sig Dolagis talan i svaromål den 18 februari 2015. Staten invände mot att Jordbruksverket skulle ha handlat i strid med gällande rätt när produkten sattes i fri omsättning efter avslutad gränskontroll. Staten invände även mot att Jordbruksverket skulle ha gått ut med felaktig information på sätt som gjordes gällande och att staten skulle ha handlat utan lagstöd när det beslutades att produkten skulle destrueras. Staten motsatte sig att det EU-rättsliga regelverk som Dolagi påstod hade överträtts skapade några rättigheter för Dolagi på sätt att ett skadeståndsansvar skulle kunna uppkomma för staten. Under alla förhållanden menade staten att Dolagi inte hade visat att förelåg ett adekvat orsakssamband mellan de påstådda skadegörande handlingarna och den skada som gjordes gällande och att bolaget inte heller styrkt den påstådda skadan.

Muntlig förberedelse hölls i målet den 18 maj 2015. Därefter försattes Dolagi i konkurs. Efter att konkursförvaltaren meddelat att konkursboet inte övertar Dolagis talan processade konkursgäldenären (Dolagi Trading AB i konkurs) vidare mot staten.

Sedan Dolagi Trading AB i konkurs återkallat sin talan mot staten, avskrevs målet den 27 februari 2017 från vidare handläggning.