J.C. ./. Staten genom Justitiekanslern (dnr 12389-17-4.5)

J.C. har vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 16120-17) ansökt om stämning mot staten. Han har begärt ersättning för ekonomisk skada med hänvisning till att staten genom att ha dömt honom för skattebrott och grovt skattebrott har handlat i strid med artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i EU-stadgan eftersom han dessförinnan hade påförts skattetillägg för samma gärningar (jfr NJA 2013 s. 502 och NJA 2013 s. 746). Staten har i svaromål motsatt sig att betala skadestånd.