A.S.A. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2237-16-45) – ersättning för lidande enligt frihetsberövandelagen vid misstanke om osjälvständiga brott (i detta fall medhjälp till mord)

A.S.A. var anhållen och häktad under tiden den 27 januari – 26 maj 2015 eftersom han var misstänkt för medhjälp till mord. Han blev frikänd genom en dom den 16 juni 2015.

A.S.A. begärde ersättning för frihetsberövandet hos Justitiekanslern. I ett beslut den 8 december 2015 (dnr 5738-15-41) fick han ersättning med 90 000 kr för lidande. Ersättningen motsvarade vad som brukar betalas ut vid frihetsberövanden av jämförbar längd, dvs. han fick ingen höjning p.g.a. brottsmisstankens allvar.

A.S.A. stämde staten vid Stockholms tingsrätt och begärde ersättning för lidande med ytterligare 45 00 kr (mål nr T 3334-16).

Staten motsatte sig talan. Staten menade att det inte hade framkommit någon omständighet som gjorde att A.S.A. var berättigad till ytterligare ersättning och att han hade blivit skäligen kompenserad för sitt lidande.

I dom den 3 januari 2017 ogillade tingsrätten A.S.A:s begäran.

A.S.A. överklagade till Svea hovrätt (mål nr T 1014-17). Hovrätten fastställde den 9 maj 2017 tingsrättens dom.

Hovrätten slog i domen fast att när det gäller medhjälp till ett brott så går det inte att endast utifrån brottets straffskala komma fram till om brottsmisstanken varit så allvarlig att förhöjd ersättning bör utgå. Istället bör det enligt hovrättens mening göras en bedömning av det förväntade straffvärdet utifrån den påstådda gärningen. Det straffvärdet blir sedan styrande för huruvida brottsmisstanken är att anse som särskilt allvarlig. En sådan straffvärdesbedömning måste ske på objektiva grunder med utgångspunkt i hur rådande praxis ser ut. 

I det aktuella fallet gjorde hovrätten bedömningen att det inte kunde anses stå klart att en fällande dom hade inneburit minst fyra års fängelse. I enlighet med Justitiekanslerns riktlinjer skulle därför ingen förhöjd ersättning utgå. 

A.S.A. överklagade till Högsta domstolen (mål nr T 2774-17) som inte meddelade prövningstillstånd.