Nord Trading i Nordmaling AB m.fl. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2290-07-45) – djurskyddsförordningens föreskrifter om hur rävar i pälsproduktion ska hållas (EU-skadestånd)

Nord Trading i Nordmaling AB liksom tio ytterligare parter yrkade vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 4647-07) skadestånd av staten med mellan en halv till fem miljoner kronor vardera. De åberopade att staten överträtt unionsrätten genom att underlåta att enligt direktiv 83/189/EEG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (nu ersatt av direktiv 98/34/EG) till kommissionen föranmäla de ändringar i 9 a § djurskyddsförordningen som trädde i kraft den 1 januari 1996 (dispens gällde dock för befintliga anläggningar till utgången av 2000). Bestämmelsen innebar att rävar i pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses. Räv­farmarnas befintliga anläggningar (burar) uppfyllde inte dessa krav och de hade därför av­vecklat sin verksamhet. Kärandena gjorde även gällande att föreskriften stred mot materiell unionsrätt bl.a. den fria rörligheten för varor.

Sex av kärandena återkallade sin talan varvid deras käromål avskrevs. Vid huvudförhandlingen frånföll de kvarvarande fem kärandena åberopandet av att föreskriften stred mot materiell unionsrätt.

Stockholms tingsrätt ogillade i dom den 19 november 2010 käromålen. Tingsrätten konstaterade att den åberopade överträdelsen, i enlighet med vad staten hade gjort gällande, inte kunde medföra skadeståndsansvar på unionsrättslig grund.

Nord Trading i Nordmaling AB m.fl. överklagade till Svea hovrätt (mål nr T 10326-10). I dom den 2 april 2012 fastställde hovrätten tingsrättens dom.

Nord Trading i Nordmaling AB m.fl. överklagade till Högsta domstolen (mål nr T 2007-12). Efter att två av kärandena återkallat sina överklaganden avskrevs målet beträffande dem den 30 januari 2013. Den 5 mars 2013 beslutade Högsta domstolen att inte meddela prövningstillstånd.