AS./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2472-15-45)

AS har ansökt om stämning mot staten och yrkat ersättning för ekonomisk skada med hänvisning till fel eller försummelse och överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen (långsam handläggning) av en tingsrätt i ärenden om bodelningsförrättare och i ett mål om fordran.

Målet prövades av Svea hovrätt som första instans (mål nr T 2128-15). Hovrätten avgjorde målet utan huvudförhandling och lämnade AS yrkanden utan bifall. Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut i en dom den 16 februari 2016 (mål nr T 5075-15).