Mattias Trafikskola AB och G.T. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2525-09-45) – rättegång inom skälig tid (artikel 6 EKMR)

Mattias Trafikskola AB och G.T. yrkade vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 4601-09) att de skulle tillerkännas ersättning med 75 000 kr vardera för ideell skada på grund av att deras rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen hade åsidosatts i ett tvistemål dem emellan som handlagts i Västmanlands tingsrätt.

Målet vid Västmanlands tingsrätt inleddes av Mattias Trafikskola AB genom ansökan om stämning i oktober 2002 avseende en fordran om ca 270 00 kr. G.T. vitsordade beloppet men gjorde gällande motfordringar. Sammanträde för muntlig förberedelse hölls i januari 2003. Mellan november 2003 och januari 2008 vidtogs inga åtgärder trots upprepade påstötningar från båda parter. I beslut i april 2006 uttalade Riksdagens ombudsmän (JO), efter en inspektion på tingsrätten, kritik mot handläggningen av målet. I januari 2008 kallade tingsrätten till ny muntlig förberedelse. Inför sammanträdet förliktes parterna. Förlikningen stadfästes i dom i mars 2008. Den sammanlagda handläggningstiden som endast avsåg en domstolsinstans uppgick till fem år och fem månader varav målet låg utan åtgärd i drygt fyra år. 

Justitiekanslern medgav att Mattias Trafikskola AB:s och G.T:s rätt enligt artikel 6.1 i Europakonventionen hade överträtts och att de skulle tillerkännas ersättning för ideell skada med 25 000 kr vardera.

I dom den 20 april 2010 tillerkände Stockholms tingsrätt Mattias Trafikskola AB och G.T. ersättning med 50 000 kr vardera och förordnade att vardera parten skulle stå sina rättegångskostnader.

Såväl Justitiekanslern som Mattias Trafikskola AB och G.T. överklagade till Svea hovrätt (mål nr T 4189-10). I dom den 18 november 2010 satte hovrätten ner beloppet till 30 000 kr vardera samt förordnade att Mattias Trafikskola AB och G.T. skulle utge ersättning för statens rättegångskostnader i tingsrätten liksom i hovrätten.

Justitiekanslern överklagade inte hovrättens dom.

Mattias Trafikskola AB och G.T. överklagade till Högsta domstolen (mål nr T 5858-10) som meddelade prövningstillstånd.

Högsta domstolen meddelade dom den 11 april 2012. Mattias Trafikskola AB tillerkändes ersättning med 40 000 kr och G.T. med 45 000 kr. Högsta domstolen förordnade att vardera parten skulle bära sina rättegångskostnader i samtliga instanser.

Högsta domstolen konstaterade att den praxis för ersättningsnivåer som utvecklats under senare tid hos Justitiekanslern inte generellt sett kunde anses för låg i ett konventionsrättsligt perspektiv och att den princip som tillämpas inom diskrimineringsrätten, nämligen att ersättningen i preventivt syfte bestäms till ett högre belopp än vad som erfordras för att kompensera för kränkningen som sådan, inte kunde tjäna som förebild för en bestämmande av skadestånd för ideell skada med anledning av konventionsöverträdelser. Inte heller borde det komma i fråga att utan särskilt lagstöd fastställa en till handläggningstiden fast knuten taxa. Högsta domstolen lämnade därefter närmare riktlinjer för hur ersättningen för ideell skada skulle bestämmas i det enskilda fallet. Högsta domstolen framhöll härvid att sådan tid som är att betrakta som dröjsmål eller onödig handläggningstid som inte varit hänförlig till partens eget agerande är särskilt relevant samt att en och samma dröjsmålstid, beroende på vad saken gäller för den enskilde, kan innefatta olika kränkningsgrad. Högsta domstolen konstaterade att dröjsmålstiden samt målets art borde föranleda en ersättning med 35 000 kr men att båda parter i detta fall påverkats på ett sådant sätt att en högre ersättning skulle utgå.