M.S. ./. staten genom Justiekanslern (dnr 2564-09-45) – rättegång inom skälig tid (artikel 6 EKMR)

Justitiekanslern tillerkände i frivillig skadereglering M.S. ersättning med 10 000 kr för ideell skada med anledning av att handläggningen av hans ansökan om tillstånd att inneha en svartkrutsrevolver för rekvisitaändmål hade dragit ut på tiden på ett sådant sätt att hans rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen hade åsidosatts. Den sammanlagda handläggningstiden hos polismyndigheten, länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten uppgick till fyra år och två månader varav drygt tre år i Regeringsrätten.

M.S. yrkade i Stockholms tingsrätt (mål nr T 4602-09) ersättning med ytterligare 65 000 kr för ideell skada på grund av den oskäligt långa handläggningstiden.

I dom den 21 oktober 2009 tillerkände Stockholms tingsrätt B.K. ersättning med ytterligare 10 000 kr och förordnade att vardera parten skulle stå för sina rättegångskostnader.

Såväl B.K. som Justitiekanslern överklagade till Svea hovrätt (mål nr 9082-09). I dom den 18 juni 2010 fastställde hovrätten tingsrättens dom i huvudsaken men förpliktade M.S. att utge viss ersättning för statens rättegångskostnader i tingsrätten. Hovrätten beslutade också att vardera parten skulle stå för sina rättegångskostnader i hovrätten.

Justitiekanslern överklagade inte hovrättens dom.

B.K. överklagade till Högsta domstolen (mål nr T 3470-10) som meddelade prövningstillstånd.

I dom den 11 april 2012 ändrade Högsta domstolen hovrättens dom endast på så sätt att vardera parten skulle bära sin kostnad vid tingsrätten samt förordnade att vardera parten skulle bära sin kostnad också i Högsta domstolen.

Det blev därmed slutligt bestämt att ersättningen för ideell skada i M.S. fall skulle uppgå till sammanlagt 20 000 kr och att vardera parten fick bära sin egen kostnad i samtliga instanser.