Pennymore British Pony Stud AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2611-08-45) – avelsvärdering av ponnyhästar (EU-skadestånd)

Pennymore British Pony Stud AB yrkade vid Malmö tingsrätt (mål nr T 2875-08) skadestånd med 7 354 000 kr avseende utebliven inkomst under åren 1996 – 2005. Bolaget gjorde gällande att det under dessa år inte hade kunnat saluföra framför allt sperma från ponnyhästar av rasen Brittisk Ridponny och att detta var en följd av den överträdelse av artikel 3 i direktiv 90/427/EEG om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (avelsdirektivet) som det tidigare gällande svenska s.k. avelsvärderingstvånget utgjort.

Det var i målet ostridigt att staten, mot bakgrund av vad EU-domstolen konstaterade i mål C-206/05 kommissionen mot Sverige, genom upprätthållandet av avelsvärderingstvånget har överträtt artikel 3 i avelsdirektivet, dvs. en unionsrättslig regel som är avsedd att skapa rättigheter för enskilda, och att överträdelsen är tillräckligt klar för att grunda skadeståndsskyldighet för staten. Staten bestred dock dels att den påstådda skadan direkt kan ha orsakats av den angivna överträdelsen, dels att skadan i sådant fall uppgick till yrkat belopp.

Malmö tingsrätt ogillade käromålet i dom den 4 november 2011. Tingsrätten konstaterade att en grundläggande förutsättning för  bifall var att käranden kunde visa att det saknats förutsättningar att få hingstar av rasen Brittisk Ridponny godkända för avel när den ifrågasatta lagstiftningen gällde i Sverige. Enligt tingsrätten hade käranden inte styrkt sitt påstående att det saknats sådana möjligheter. Tingsrätten fann vidare att käranden inte heller hade styrkt att det fanns ett direkt orsakssamband mellan statens överträdelse av unionsrätten och de uppgivna skadorna.

Pennymore British Pony Stud AB överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge (mål nr T 3231-11). Hovrätten beslutade den 14 februari 2012 att inte meddela prövningstillstånd.

Pennymore British Pony Stud AB överklagade hovrättens beslut till Högsta domstolen som den 30 oktober 2012 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr Ö 1258-12).