G.K. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2699-16-45) – ersättning på grund av lagstridigt frihetsberövande

G.K. ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt och begärde att tingsrätten skulle fastställa att staten var ersättningsskyldig för de skador han kunde ha lidit till följd av att han frihetsberövades i Sverige under perioden juli 2010 – november 2015.

G.K. dömdes år 2006 till ett långt fängelsestraff i Kina. Under juli 2010 – november 2015 verkställde han sitt straff i svenskt fängelse. G.K. menar att den svenska staten, genom att tillåta verkställighet av domen i Sverige trots att den var resultatet av en orättvis rättegång i Kina, har brutit mot Europakonventionen. Han menar också att han är oskyldigt dömd i Kina. Staten har motsatt sig hans talan.

Stockholms tingsrätt lämnade i en dom den 25 september 2017 G.K.:s talan utan bifall. G.K. överklagade domen till Svea hovrätt, som meddelade prövningstillstånd. I en dom den 7 december 2018 har hovrätten fastställt tingsrättens dom.

Högsta domstolen beslutade den 14 augusti 2019 att inte meddela prövningstillstånd.