M.A. ./. staten (dnr 2802-15-45) - anspråk på skadestånd med anledning av Radiotjänst i Kiruna AB:s beslut att ta ut radio- och Tv-avgift på grund av innehav av dator med internetuppkoppling

M.A. har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr FT 2124-15) och yrkat ersättning med 12 000 kr för ideell skada och 3 000 kr för ren förmögenhetsskada. Grunden för M.A:s talan är i huvudsak att Radiotjänst i Kiruna AB:s (RIKAB) beslut att han skulle betala radio- och Tv-avgift på grund av innehav av dator med internetuppkoppling innefattar fel eller försummelse i skadeståndslagens mening samt överträdelser av artikel 8 och 10 i Europakonventionen. M.A. har hänvisat till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i HFD 2014 ref. 33.

Staten har motsatt sig käromålet på bl.a. de grunderna att RIKAB:s beslut inte kan anses innefatta fel eller försummelse eller någon överträdelse av Europakonventionens bestämmelser.

Stockholms tingsrätt har i dom den 21 september 2015 ogillat käromålet. Tingsrätten konstaterade i sin dom att det i frågan om innehav av dator med internetuppkoppling skulle avgiftsbeläggas fanns utrymme för olika uppfattningar och att det därmed inte hade förekommit någon skadeståndsgrundande fel eller försummelse. Vidare ansåg tingsrätten att det i M.A. fall inte varit fråga om något sådant godtyckligt ingripande från det allmänna som artikel 8 i Europakonventionen har till syfte att skydda från. Inte heller hade RIKAB:s beslut inneburit någon otillåten inskränkning av yttrande- eller informationsfriheten att artikel 10 i Europakonventionen.

Tingsrättens dom har vunnit laga kraft.