TS o.a. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2917-16-45)

TS och TS AB väckte talan mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 2551-16) och begärde ersättning för ekonomisk och ideell skada med hänvisning till vissa åtgärder som Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och en åklagare hade vidtagit. Åtgärderna hade delvis grundat sig på en bedömning att en pråm varit att betrakta som ett fartyg och därmed registreringspliktig. Tingsrätten gjorde bedömningen att pråmen inte var att betrakta som ett fartyg och tillerkände TS AB visst skadestånd. TS talan lämnades utan bifall.

Svea hovrätt ändrade tingsrättens dom på så sätt att även TS AB:s talan lämnades utan bifall. Hovrätten ansåg bl.a. att det funnits en viss osäkerhet kring hur fartygsbegreppet skulle tolkas och att Sjöfartsverkets/Transportstyrelsens rättstillämpning då inte kunde anses ha varit så bristfällig att myndighetens agerande var skadeståndsgrundande (mål nr T 10670-17).

Högsta domstolen beslutade den 27 augusti 2018 att inte meddela prövningstillstånd.