SR m.fl ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 3008-15-45 m.fl.) – skadeståndsskyldighet på grund av Ersättningsnämndens handläggning av och beslut i ärenden m.m.

Ett antal privatpersoner ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 4294-15 m.fl.). De begärde skadestånd av staten och anförde sammanfattningsvis att utformningen av lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall (ersättningslagen) och Ersättningsnämndens tillämpning av lagen hade inneburit en kränkning av deras rätt till domstolsprövning och effektivt rättsmedel enligt artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen. Statens inställning var att Europakonventionen inte hade åsidosatts och att det inte skulle utgå något skadestånd. Tingsrätten ogillade skadeståndsanspråken. Flertalet av privatpersonerna har överklagat sina domar till Svea hovrätt.

Hovrätten har den 23 november 2018 avgjort målen utan huvudförhandling och fastställt tingsrättens dom samt avvisat talan i viss del. Hovrättens domar har överklagats till Högsta domstolen, som den 25 mars 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.