S.B. mot staten (dnr 3055-15-45) – skadestånd med anledning av uttalanden som ett justitieråd gjort i media

S.B. ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt och yrkade ersättning för att hans rätt att betraktas som oskyldig enligt artikel 6.2 i Europakonventionen hade åsidosatts. S.B. gjorde gällande att f.d. justitiekanslern numera justitierådet Göran Lambertz i media hade gjort vissa uttalanden om S.B:s skuld med anledning av lagakraftvunna brottmålsdomar där resning senare beviljats och frikännande dom meddelats. Staten motsatte sig talan. Inför huvudförhandling vid tingsrätten i september 2016 träffade parterna en förlikning i fråga om rättegångskostnader, varefter målet skrevs av.