Girjas sameby ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 3360-09-5) – bättre rätt till småviltsjakt och fiske

Girjas sameby (Samebyn) har vid Gällivare tingsrätt (mål nr T 323-09) yrkat i första hand att tingsrätten ska fastställa att Samebyn i förhållande till staten ensam har rätten till småviltsjakt och fiske inom Samebyns område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 (Området). Samebyn yrkar vidare att tingsrätten, som en konsekvens av denna ensamrätt, ska fastställa att Samebyn ska ha ensam förfoganderätt över sin rätt till jakt och fiske. I andra hand har Samebyn yrkat fastställande av att Samebyn och staten gemensamt har rätten till småviltsjakt och fiske på Området, samt att småviltsjakt- och fiskerätt inom Området endast får upplåtas av Samebyn och staten gemensamt.

Samebyn har som grund för sin talan åberopat sedvanerätt och urminnes hävd och anfört bl.a. att ensamrätten följer direkt av rennäringslagen, att samer i egenskap av ursprungsbefolkning har bedrivit renskötsel inom Området, samt att samer ensamma har brukat Området för jakt och fiske kontinuerligt under mycket lång tid, såväl i samband med renskötsel som oberoende av denna. Samebyn har även anfört att den nuvarande regleringen (som innebär att staten, men inte Samebyn, äger upplåta rätt till jakt och fiske på Området) innebär en diskriminering som strider mot egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen.

Staten bestrider Samebyns talan på följande grunder.

Staten äger marken och har i den egenskapen jakträtten och fiskerätten på Området. Innan staten på 1600-talet förvärvade äganderätt till marken utgjorde Lappmarken en riksallmänning där samer – och andra - hade en mot betalning av skatt svarande näringsrätt, vari ingick bl.a. rätten att jaga och fiska.

Det är ostridigt att Samebyn har kollektiv renskötselrätt på Området och att Samebyn och dess medlemmar inom ramen för renskötselrätten får jaga och fiska på Området. Rennäringslagen innefattar dock en uttömmande reglering av innehållet i renskötselrätten. Samebyn har därför inte genom att jaga och fiska på Området kunnat utvidga den rätt som den har enligt rennäringslagen, och som inte utesluter staten från jakt- och fiskerätt. Eftersom renskötselrätten är kollektiv och tillkommer den samiska befolkningen, kan en utvidgad rätt i vart fall inte göras gällande av Samebyn.

Staten gör också gällande att det i svensk rätt inte finns någon rättsregel som ger Samebyn en från den kollektiva renskötselrätten fristående, individuell rätt att jaga och fiska på Området på grund av de omständigheter som Samebyn åberopar i målet, och att en sådan rätt i vart fall inte kan grundas på att ”samer” kollektivt bedrivit renskötsel, jagat och fiskat på Området.

Staten bestrider också att samer utnyttjat marken inom Området under den tid och på det sätt som Samebyn påstår i målet. Området var fram till omkring år 1600 glest befolkat. Först under 1600-talet växte befolkningen i samband med att den storskaliga renskötseln började utvecklas som en särskild näring.  

Huvudförhandling i målet inleds den 25 maj 2015 och beräknas pågå till slutet av juni månad.