T.J. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 3446-06-45) – privatinförsel av alkohol som beställts via internet (EU-skadestånd)

2005 inleddes en s.k. grupprättegång vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 31953-05) där ett stort antal privatpersoner begärde skadestånd av staten med anledning av att alkohol som de köpt via internet tagits i beslag med stöd av alkohollagens då gällande införselförbud. Målet överlämnades 2007 i samband med omorganisationen av domstolarna i Stockholmsområdet till Nacka tingsrätt (mål nr T 1286-07).

Efter att ett väsentligt antal gruppmedlemmars käromål återkallats återstod ca 100 anspråk att pröva i målet.

Det var ostridigt att alkohollagens införselförbud, i enlighet med vad EU-domstolen fastställde i domen i mål C-170/04 Rosengren, stred mot den unionsrättsliga principen om fri rörlighet för varor. Det rådde därför inte tvist om att det hade förekommit en överträdelse av en unionsrättslig bestämmelse som kunde medföra skadeståndsansvar för staten. Staten bestred dock främst att det var fråga om en tillräckligt allvarlig (klar) överträdelse, vilket också är en förutsättning för skadeståndsansvar.

Nacka tingsrätt meddelade dom i målet den 29 april 2011. Tingsrätten ogillade samtliga anspråk. Tingsrätten konstaterade att det fick anses ha varit svårt för staten att vid de aktuella beslagen förutse att EU-domstolen skulle anse att privatinförselförbudet inte var tillräckligt motiverat av folkhälsoskäl och därför stred mot artikel 28 EG (nu artikel 34 FEUF). Enligt tingsrätten kunde staten inte anses ha avsiktligen överträtt artikeln eller ha uppenbart och allvarligt missbedömt sitt utrymme för skönsmässig bedömning. Den överträdelse som upprätthållandet av förbudet har inneburit kunde därför enligt tingsrätten inte anses tillräckligt klar för att ålägga staten skadeståndsskyldighet.

T.J. överklagade till Svea hovrätt (mål nr T 4482-11). Hovrätten fastställde i dom den 30 mars 2012 tingsrättens dom.

T.J. överklagade till Högsta domstolen (mål nr T 2045-12) som den 15 augusti 2013 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.