Talma sameby ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 3640-16-45) – skadeståndsskyldighet på grund av överträdelser av Europakonventionen och regeringsformen

Talma sameby ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 5592-16). Samebyn begärde ideellt skadestånd av staten och anförde sammanfattningsvis att Sveriges inkorporering och tillämpning av förlängningen av 1972 års Renbeteskonvention (perioden 2002–2005) hade åsidosatt samebyns rätt till egendomsskydd, rätt till en rättvis rättegång samt förbudet mot diskriminering enligt Europakonventionen och regeringsformen. Statens inställning var att Talma samebys rättigheter inte hade åsidosatts och att något skadestånd inte skulle utgå. Tingsrätten biföll Talma samebys talan. Staten har överklagat tingsrättens dom till Svea hovrätt (mål nr T 7463-18), som i dom den 20 december 2019 fastställde tingsrättens dom med en mindre ändring avseende ett yrkande om ränta.