Rheinland Meier AB:s konkursbo m.fl. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 4191-07-45) – avelsvärdering av travhästar (EU-skadestånd)

Rheinland Meier AB:s konkursbo, Dream Horses Europe AB:s konkursbo och dödsboet efter P.M. väckte i maj 2007 talan vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 13176-07) och yrkade skadestånd med sammantaget drygt 26 miljoner kronor. Kärandena gjorde gällande att staten – mot bakgrund av att EU-domstolen i mål C-206/05 kommissionen mot Sverige konstaterat att det svenska tidigare gällande s.k. avelsvärderingstvånget stod i strid med artikel 3 i direktiv 90/427/EEG om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (avelsdirektivet) – på ett flertal sätt hade överträtt unionsrätten.

Staten medgav att överträdelser hade skett av artikel 3 i avelsdirektivet och artikel 28 EG (nu artikel 34 FEUF) men bestred att några andra överträdelser hade förekommit. Staten bestred käromålen huvudsakligen på den grunden att den påstådda skadan inte direkt kunde ha orsakats av de medgivna överträdelserna.

Efter omfattande skriftlig och muntlig förberedelse träffade parterna en förlikning vilken stadfästes av tingsrätten i dom den 14 november 2012.