J.F. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 4774-16-4.5) – ersättning vid frihetsberövande

J.F. var berövad friheten som anhållen och häktad under perioden 27 december 2010 till den 27 maj 2014. Han begärde ersättning av staten hos Justitiekanslern enligt bestämmelserna i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Justitiekanslern tillerkände J.F. 1 600 000 kr i ersättning för lidande (beslut den 11 november 2015, dnr 4078-15-41), men kom senare att avslå J.F:s begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller intrång i näringsverksamhet till följd av frihetsberövandet (beslut den 16 november 2016, dnr 4048-16-41). J.F. ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 9469–16) och begärde skadestånd av staten. J.F. begärde ytterligare ersättning för lidande och anförde även att staten åsidosatt artiklarna 3, 5.3, 8 och 13 i Europakonventionen under frihetsberövandet. Vidare begärdes ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller intrång i näringsverksamhet till följd av frihetsberövandet. Staten har bestritt J.F:s talan. Tingsrätten biföll J.F:s talan i den del som avsåg ytterligare lidandeersättning enligt frihetsberövandelagen. Staten har överklagat tingsrättens dom i denna del till Svea hovrätt. J.F. har överklagat tingsrättens dom i övrig del. Prövningstillstånd har meddelats (mål nr T 6281–18). 

Huvudförhandling i målet har ställts in på grund av att parterna har träffat en överenskommelse, som hovrätten har stadfäst i dom.