MR ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 6107-18-4.5) – skadeståndsskyldighet på grund av Lantmäteriets åtgärder att i strid med gällande detaljplan bilda en fastighet.

M.R. har ansökt om stämning mot staten vid Gävle tingsrätt (mål nr T 2816-18). Han har yrkat ersättning för ekonomisk skada och har sammanfattningsvis anfört att Lantmäteriet har bildat en fastighet för bostadsändamål trots att hela fastigheten ligger på punktprickad mark. Staten inställning är att skadeståndsskyldighet föreligger för vissa av de skador som har uppstått.

Efter muntlig förberedelse träffade parterna en förlikning vilken stadfästes av tingsrätten i dom den 10 april 2019.