H.B. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 6342-15-45) – ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder m.m.

H.B. har varit berövad friheten som anhållen och häktad samt ålagd reseförbud under perioden den 27 december 2010 – 19 sep­tember 2012. Åtalet avseende de brott som låg till grund för frihetsberövandet ogillades men H.B. dömdes för annan brottslighet. H.B. vände sig till Justitiekanslern med en begäran om ersättning för frihetsberö­vandet. Justitiekanslern har betalat ut totalt 360 000 kr till H.B. som ersättning för det lidande som frihetsberövandet inneburit.

H.B. ansökte om stämning gentemot staten och begärde ytterligare ersättning med hänvisning till bl.a. att frihetsberövandet medfört omfattande publicitet i media och att hon varit ålagd restriktioner. Stockholms tingsrätt biföll delvis H.B.:s talan och tillerkände henne ytterligare 40 000 kr med motiveringen att hon varit underkastad restriktioner under frihetsberövandet (mål nr T 13054-15). Justitiekanslern överklagade domen till Svea hovrätt som ogillade H.B.:s talan (mål nr T 5599-16). Hovrättens dom har överklagats av H.B. (mål nr Ö T 5996-16).

Högsta domstolen beslutade den 3 mars 2017 att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast, se RH 2017:27.