Cigarr och Konfektyr Import i Göteborg AB i likvidation ./. staten genom Justitiekanslern

Cigarr och Konfektyr Import i Göteborg AB i likvidation har ansökt om stämning mot staten i Stockholms tingsrätt (mål nr T 9018-15). Bolaget har begärt skadestånd av staten på grund av bl.a. att en länsrätt beslutat om betalningssäkring beträffande bolaget för en skattefordran som inte senare fastställdes. Staten har i svaromål motsatt sig käromålet.

Efter att käranden har återkallat sin talan har tingsrätten skrivit av målet.