Trydells Tryckeri ./. staten genom Justitiekanslern

Trydells Tryckeri (Trydells) har ansökt om stämning mot staten vid Solna tingsrätt och begärt att viss skatt ska betalas tillbaka till bolaget (mål nr T 7722-15). Bolaget gör bl.a. gällande att Skatteverket utan stöd i lag har beslutat att minska Trydells tidigare avdragna ingående mervärdesskatt med ett visst belopp som motsvarar vad Skatteverket har återbetalat till ett tryckeri som Trydells har köpt produkter av. Den rättsliga grunden för talan är skadeståndslagens bestämmelser om fel och försummelse vid myndighetsutövning, alternativt den unionsrättsliga principen om att skatt som tagits ut i strid med unionsrätten ska återbetalas.

Solna tingsrätt beslutade den 16 september 2016 att avvisa Trydells talan såvitt den avser återbetalning av skatt på unionsrättslig grund. Efter att Trydells överklagat detta beslut har Svea hovrätt beslutat att inte meddela prövningstillstånd (mål nr Ö 8582-16). Solna tingsrätt ogillade Trydells talan genom dom den 9 mars 2017. Domen har vunnit laga kraft (dnr 6867-15-45).