Huvudstadens Golf Service AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 6968-08-45) – skattefrihet för friskvårdsförmåner påstås innefatta statsstöd (EU-skadestånd)

Huvudstadens Golf Service AB yrkade vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 13556-08) skadestånd av staten med 3 500 000 kr. Bolaget har gjort gällande att skattebestämmelserna om s.k. friskvårdsförmåner innebär att de företag som tillhandahåller aktiviteter som omfattas av skattefrihet – såsom t.ex. träning på gym – gynnas i förhållande till bl.a. golfföretag vars verksamhet inte omfattas av systemet med skattefria friskvårdsförmåner. Friskvårdsförmånerna utgör därför enligt bolagets uppfattning statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF och omfattades därmed av anmälningsskyldighet enligt artikel 108.3 FEUF. Eftersom regeringen underlåtit att föranmäla reglerna till kommissionen och således överträtt artikel 108.3 FEUF är det fråga om olagligt stöd med följd att bolaget anser sig berättigat till skadestånd motsvarande det bortfall av kunder som uppkommit på grund av att andra friskvårdsföretag har gynnats.

Staten bestred att reglerna om friskvårdsförmåner utgör statligt stöd. Om det skulle anses röra sig om statligt stöd har staten bestritt bl.a. att en underlåten anmälan kan anses ha innefattat en överträdelse av en regel som är avsedd att skapa rättigheter för Huvudstadens Golf Service AB i den mening som avses i EU-domstolens praxis om medlemsstaternas skadeståndansvar. Staten anförde också att det föreligger hinder för att bifalla en talan om skadestånd som syftar till att försätta sökanden i samma situation som om denne också omfattades av den påstått otillåtna stödordningen.

Stockholms tingsrätt ogillade i dom den 13 oktober 2010 bolagets talan. Tingsrätten fann att reglerna för friskvårdsförmåner inte utgjorde statligt stöd. Tingsrättens konstaterade också att bolagets skadeståndstalan under alla omständigheter inte kunde bifallas med hänsyn till unionsintresset då den avsåg skadestånd motsvarande det bortfall av kunder som uppkommit i förhållande till om golf hade omfattats av friskvårdsförmånssystemet; ett bifall skulle ha medfört att kretsen av stödmottagare blev större vilket innebär att effekterna av det olagliga stödet skulle öka.

Huvudstadens Golf Service AB överklagade till Svea hovrätt (mål nr T 9110-10). I hovrätten tilläts Huvudstadens Golf Service AB att ändra sin talan på så vis att bolaget i stället gjorde gällande att det yrkade skadeståndet motsvarade det bortfall av kunder som uppkommit i förhållande till om inga friskvårdsaktiviteter hade omfattats av skattefrihet. Hinder att med hänsyn till unionsintresset bifalla en sådan talan förelåg därmed inte.

Hovrätten fastställde i dom den 20 april 2012 tingsrättens dom.

Huvudstadens Golf Service AB överklagade till Högsta domstolen (mål nr T 2447-12). Högsta domstolen beslutade den 22 april 2013 att inte meddela prövningstillstånd.