AA ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 7018-18-4.5) – skadeståndsskyldighet på grund av överträdelse av rätten till en rättvis rättegång enligt regeringsformen

AA har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 13941-18) och begärt ideellt skadestånd under påstående att hans rätt till en rättvis rättegång enligt regeringsformen har kränkts i en skatteprocess i kammarrätten. Skatteverket har fattat eftertaxeringsbeslut varefter både AA och allmänna ombudet hos Skatteverket har överklagat. Skatteverket har rättidsprövat allmänna ombudets överklagande och domstolarna har därefter ansett sig bundna av Skatteverkets ställningstagande om rätt tid. Någon domstolsprövning av AA:s invändningar mot Skatteverkets rättidsprövning har inte skett och han anser därför att han inte har fått en rättvis rättegång.

Stockholms tingsrätt meddelade den 22 februari 2021 dom i målet. Tingsrätten ogillade käromålet.

Efter att AA överklagat fastställde Svea hovrätt den 21 juni 2022 tingsrättens dom (mål nr T 3536-21). Hovrätten ansåg att AA:s rätt till en rättvist genomförd rättegång enligt regeringsformen inte har blivit kränkt. Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd.