Betsson AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 7377-06-45) – underlåten anmälan av tekniska föreskrifter om spelautomater (EU-skadestånd)

Betsson AB (tidigare Cherryföretagen AB) yrkade vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 25021-06) skadestånd av staten med 102 045 000 kr. Betsson AB har gjort gällande att staten har överträtt unionsrätten genom att underlåta att enligt direktiv 83/189/EEG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (nu ersatt av direktiv 98/34/EG) till kommissionen föranmäla de ändringar i lotterilagen som trädde i kraft den 1 januari 1997 och som innebar att spel på sådana spelautomater – s.k. lyckohjul – som bolaget förfogande över inte var tillåtet. Efter att staten avgivit svaromål tillade Betsson AB att bolaget också gjorde gällande att den svenska lotteriregleringen stred mot materiell unionsrätt då den utgjorde en otillåten inskränkning i bl.a. den fria rörligheten för tjänster.

Den 5 oktober 2007 avvisade tingsrätten Betsson AB:s talan såvitt den grundades på 3 kap. 2 § skadeståndslagen, med hänvisning till forumbestämmelsen i 3 kap. 10 § samma lag som innebär att talan om ersättning med anledning av beslut av riksdag eller regering ska väckas i Högsta domstolen. Betsson AB överklagade till Svea hovrätt som avslog överklagandet. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Den 30 oktober 2009 avvisade tingsrätten Betsson AB:s talan såvitt den grundades på påståendet att den svenska lotteriregleringen stred mot materiell unionsrätt, då tingsrätten fann att ändringen av talan i den delen var otillåten.

I förhållande till den kvarvarande talan om skadestånd på unionsrättslig grund var det med hänsyn till EU-domstolens avgörande i mål C-267/03 Lindberg ostridigt att ändringarna i lotterilagen borde ha anmälts enligt direktiv 83/189/EEG innan de trädde i kraft. Staten bestred emellertid i första hand att bestämmelsen om föranmälan enligt direktiv 83/189/EEG (direktiv 98/34/EG) är en regel som är avsedd att skapa rättigheter för enskilda i den mening som avses i EU-domstolens praxis om medlemsstaternas skadeståndsansvar och som är en förutsättning för sådant ansvar.

Stockholms tingsrätt ogillade i dom den 2 september 2010 Betsson AB:s talan. Tingsrätten konstaterade att den åberopade överträdelsen, i enlighet med vad staten gjort gällande, inte kunde medföra skadeståndsansvar på unionsrättslig grund.

Betsson AB överklagade till Svea hovrätt (mål nr T 7771-10). I dom den 22 november 2011 fastställde hovrätten tingsrättens dom.

Betsson AB överklagade till Högsta domstolen (mål nr T 5864-11). Högsta domstolen beslutade den 5 mars 2013 att inte meddela prövningstillstånd.