S.Z. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 7598-14-45) – skadeståndsskyldighet till följd av felaktig tillämpning av reglerna om vinstmarginalbeskattning

SZ har ansökt om stämning mot staten i Stockholms tingsrätt (mål nr T 11799-14) och yrkat ersättning för utebliven vinst om ca 17  miljoner kr. Grunden för käromålet är i huvudsak att Skatteverkets  tillämpning av reglerna om vinstmarginalbeskattning i mervärdesskattelagen (1994:200) har varit felaktig.

Staten har i svaromål den 30 september 2014 motsatt sig käromålet. 

Huvudförhandling äger rum den 29 oktober 2015.

 

Tingsrätten meddelade dom den 4 december 2015 och lämnade käromålet utan bifall.

Svea hovrätt har beslutat att inte meddela tillstånd till prövning av tingsrättens dom. (2016-02-02)

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Tingsrättens dom har alltså vunnit laga kraft. (2016-03-07)