Företagsväxter i Knivsta AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 7726-18-4.5) – sanktionsavgift påstås vara påförd utan stöd i lag

Företagsväxter i Knivsta AB ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 16297-18). Bolaget begärde skadestånd av staten och anförde att Livsmedelsverket och Kammarrätten i Stockholm felaktigt ålagt bolaget en sanktionsavgift vilket stått i strid med legalitetsprincipen. Enligt bolaget var även kammarrättens motivering förenad med allvarliga brister. Staten bestred bolagets talan. Tingsrätten biföll käromålet och dömde ut skadestånd enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Staten överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt, som meddelade prövningstillstånd.

Svea hovrätt meddelade den 24 september 2020 dom i målet. Med ändring av tingsrättens dom ogillades käromålet. Hovrätten ansåg att Livsmedelsverkets och kammarrättens avgöranden inte stått i strid med legalitetsprincipen och inte heller utgjort någon normavvikelse som inneburit fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen.

Högsta domstolen beslutade i december 2020 att inte meddela prövningstillstånd i målet.