AA ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2021/1659) – fråga om skadestånd enligt Europakonventionen

Käranden ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 2196-21). Käranden har begärt ideellt skadestånd och sammanfattningsvis anfört dels att handläggningen av en brottsutredning i vilken hon var målsägande har utgjort en överträdelse av hennes rättigheter enligt artikel 3, 8 och 6 i Europakonventionen, dels att det har skett en överträdelse av hennes rättigheter enligt artikel 3 och 8 i konventionen eftersom hon inte tillerkändes skadestånd i det brottmål som följde på utredningen. Tingsrätten ogillade käromålet.