Anspråk enligt ett bilateralt investeringsskyddsavtal mellan Sverige och Kina (dnr 2021/315)

Regeringen har uppdragit åt Justitiekanslern att bevaka statens rätt i fråga om ett kinesiskt bolag som inlett ett skiljeförfarande enligt ett bilateralt investeringsskyddsavtal mellan Sverige och Kina.

Enligt avtalet mellan Sverige och Kina finns det möjlighet att under vissa förutsättningar hänskjuta en tvist till internationellt skiljeförfarande. Bolaget har bland annat påstått att Sverige överträtt avtalet genom att vissa villkor ställts upp vid PTS auktion av frekvenser i det svenska 5G-nätet. Bolaget har angett att skadan bolaget drabbats av uppgår till ca 5,2 miljarder kronor för tiden 2021–2025 men att den slutliga skadan kommer att bli avsevärt högre eftersom aktuella tillstånd gäller i 25 år.

Justitiekanslern har inte godtagit bolagets påståenden om en överträdelse av avtalet.

Tvisten mellan bolaget och Sverige har registrerats vid ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). ICSID är en internationell institution under Världsbanken som inrättades år 1966 för att administrera tvister mellan stater och investerare. Ett förfarande under ICSID inleds med administrativa åtgärder då den skiljenämnd som ska pröva tvisten först ska utses.

Under sommaren 2022 utsågs den skiljenämnd som ska pröva tvisten. Efter att ha sammanträtt med parterna har skiljenämnden i två beslut fastställt de regler och tidsfrister som ska gälla för förfarandet. Bland annat har nämnden beslutat att det slutliga avgörandet kommer att bli offentligt. Nämndens beslut finns tillgängliga på ICSID:s hemsida.

Bolaget kom in med ett yttrande i januari 2023. Under november 2023 svarade Sverige på yttrandet.

För mer information:

Investeringsskydd | Kommerskollegium

Case Details | ICSID (worldbank.org)

About ICSID | ICSID (worldbank.org)