Justitiekanslern ./. L.H. (dnr 2916-17-3.4) – hets mot folkgrupp

Justitiekanslern har i september 2017 vid Eskilstuna tingsrätt väckt åtal mot en spridare för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp (Eskilstuna tingsrätts mål nr B 1998-17). Eskilstuna tingsrätt har avvisat åtalet med hänvisning till preskription. Den 7 juni 2018 upphävde Svea hovrätt tingsrättens avvisningsbeslut och beslutade att återförvisa målet till tingsrätten (Svea hovrätts mål nr Ö 2866-18). Den 21 februari 2019 beslutade Högsta domstolen att avslå LH:s överklagande (Högsta domstolens mål nr Ö 3364-18). Enligt Högsta domstolen har Justitiekanslern lagt fram så mycket bevisning att LH:s preskriptionsinvändning framstår som obefogad. Justitiekanslern har därmed väckt åtal inom den tid som föreskrivs och målets fortsatta handläggning kommer nu att ske vid tingsrätten (nytt mål nr B 1628-18).

Eskilstuna tingsrätt har i dom den 20 juni 2019 funnit att LH ska dömas för hets mot folkgrupp och bestämt påföljden till villkorlig dom samt dagsböter.