Dom från Stockholms tingsrätt i målet Videoslots LTD ./. staten genom Justitiekanslern

Stockholms tingsrätt har den 11 januari 2024 meddelat dom i ett tvistemål (T 12704-20) där spelbolaget Videoslots LTD har begärt knappt 90 miljoner kr i skadestånd av staten. Grunden för bolagets talan är att de åtgärder som infördes genom förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 strider mot unionsrättens princip om fri rörlighet för tjänster. Förordningen riktade sig mot onlinekasino och gällde – sedan giltighetstiden förlängts vid två tillfällen – från och med den 2 juli 2020 till och med den 14 november 2021. Syftet med förordningen var att tillfälligt stärka skyddet för spelarna och motverka förekomsten av problemspelande mot bakgrund av att regeringen bedömde att det fanns ökade risker för problemspelande med anledning av coronapandemin.

Tingsrätten konstaterar i domen att det inte har skett någon överträdelse av unionsrätten. Enligt tingsrätten ger utredningen i målet stöd för regeringens bedömning om att det fanns anledning att befara ökade risker för spel på onlinekasino till följd av coronapandemin. Förordningen har därmed motiverats av sådana skyddsändamål som godtas av EU-domstolen när det gäller inskränkningar i den fria rörligheten för tjänster. De vidtagna åtgärderna har, enligt tingsrätten, även varit proportionerliga utifrån från de omständigheter och kunskapsläge som förelåg vid antagandet och förlängningarna av förordningen. Tingsrätten har därför ogillat bolagets talan och tillerkänt staten full ersättning för dess rättegångskostnader.

Domen hittar du här: Stockholms tingsrätts dom den 11 januari 2023 i mål nr T 12704-20.