Dom från Svea hovrätt i mål mot Nordea Bank

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Nordea) ansökte i juni 2014 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 8426-14). I målet begär Nordea återbetalning av skatt alternativt unionsrättsligt skadestånd av staten med närmare 550 miljoner kronor. Frågan i målet är om banken i strid med unionsrätten har betalat mervärdesskatt på posttjänster. I juni 2022 ogillade tingsrätten bankens talan.

Nordea överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt, som meddelade prövningstillstånd i målet. Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom och tillerkänt staten full ersättning för dess rättegångskostnader.

Domen hittar du här: Svea hovrätts dom den 3 maj 2024 i mål nr T 8928-22

Se även: Stockholms tingsrätt har ogillat Nordeas talan